5 února, 2019

Přidejte se k nám

Vyrůstání ve skautském oddíle znamená trávení volného času s partou kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty. Během roku se kluci a holky scházejí v tzv. družinách, kde se poznávají, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají různé úkoly a hry. Více družin tvoří oddíl stejně starých vrstevníků, setkávajících se na pravidelných víkendových výpravách.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit v přírodě a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti. Kluci a holky se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě.

Skautský program zahrnuje rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností takovým způsobem, aby se členové družin naučili spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér. Formou her a soutěží také procvičují praktické dovednosti, které vedou k větší samostatnosti. Skautský program rozvíjí svým obsahem dětskou fantazii.

PRO KOHO JE SKAUTING?


Pro všechny holky a kluky, kteří se chtějí něčemu novému naučit a pracovat na sobě. Program připravují vedoucí pro jednotlivé věkové kategorie přesně podle jejich potřeb a zájmů.

 • Benjamínci (4 – 7 let)
 • Vlčata a světlušky (7 – 10 let)
 • Skauti a skautky (11 – 15 let)
 • Roveři a rangers (nad 15 let)

SKAUTING CTÍ PŘEDEVŠÍM TYTO HODNOTY


 • Hrát fér
 • Spolupracovat s ostatními
 • Být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • Mít vztah k přírodě
 • Pomáhat potřebným
 • Všestranně se rozvíjet

Ke skautskému programu patří také celostátní závody a soutěže v mnoha oborech, které motivují účastníky k prohlubování znalostí a zlepšování vlastních dovedností. Podporují rozvíjení talentu každého jednotlivce, ale také dávají prostor k rozvíjení aktivního zájmu o své okolí a navazování přátelství napříč republikou.

Činnost se skládá nejen z již zmíněných každotýdenních schůzek, kde se pravidelně učí novým dovednostem, ale oddíly pořádají o víkendech či prázdninách vícedenní výpravy, při nichž se naučené dovednosti ověřují v praxi formou zážitkových aktivit.


KDO SE O KLUKY A HOLKY STARÁ?Vedení oddílů je svěřeno do rukou dospělým vůdkyním a vůdcům, kteří musí postupně splnit čekatelskou a vůdcovskou zkoušku na skautských kurzech a absolvovat zdravotnický kurz. Jsou pak schopni připravit program, umožňující skautkám a skautům si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě. Vedoucí znají konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. Družinové schůzky připravují rádkyně a rádci, kteří jsou obvykle mladší osmnácti let. Jedná se o schopné členy oddílu, kteří se pod dohledem dospělého vůdce připravují na vedení oddílu a postupně se vzdělávají na skautských rádcovských a čekatelských kurzech.

FINANČNÍ A MATERIÁLOVÉ POŽADAVKY


 • Roční členský příspěvek 1000 Kč zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování střediska. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii. Pro sourozence platí cena 800Kč, čímž chceme vycházet vstříc rodinám s více dětmi v našem středisku.
 • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 100 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 500 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
 • Cena tábora je 3000 Kč za dvoutýdenní tábor.

Kluci a holky budou potřebovat vybavení na tábor a výpravy (spacák, karimatka, vhodný batoh, ešus, čelovku atd. Potřebným vybavením je i skautský kroj, který u nováčků nevyžadujeme v kompletní podobě. Více k vybavení se dozvíte u vedoucího družiny.

A CO U NÁS VAŠE DÍTĚ ZÍSKÁ?


 • Najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život.
 • Bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě.
 • Naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé.
 • Přijme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, slušnost či respekt k ostatním.
 • Získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě hodit – naučí se postarat se o sebe v přírodě, osvojí si základy vaření či bezpečnosti při sportech nebo práci a mnoho dalšího.
 • Zažije mnohá dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.
 • Bude mít možnost podívat se do zahraničí, poznat nové kultury a získat zahraniční kamarády na mezinárodních skautských akcích.
 • 5x ročně dostane skautský časopis odpovídající jeho věkové skupině.
V Bystřici jsou čtyři dětské oddíly rozdělené podle věkových kategorií

Oddíl vlčat „Dvojka“

Chlapecký oddíl pracující ve dvou družinách, rozdělených na středeční a páteční družinu. Pravidelně do roka probíhají společné akce nebo výpravy.

Oddíl skautů a skautek „Histerol“

Koedukovaný oddíl starších kluků a holek, který se pravidelně schází v pátek a podniká výpravy do rozličných koutů České republiky.

Oddíl světlušek Čtyřlístek“

Oddíl sdružující mladší děvčata je rozdělen na středeční a páteční družinu, které pak pravidelně pořádají společné akce.

Oddíl předškoláků „Benjamínci“

Oddíl sdružující děti předškolního věku se schází ve středu a objevuje kouzlo skautingu pro nejmenší.

Pro více informací kontaktujte vedoucí jednotlivých oddílů!